Hieronder volgen de voorwaarden van de hondenschool en de voorwaarden van de uitlaatservice. Lees deze goed door


Algemene Voorwaarden Maddies hondenschool

 A. Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursussen

1. Inschrijving voor een cursus vind plaats middels een inschrijfformulier van Maddies Hondenschool, dit wordt ingeleverd door de hondenschool (per post/mail).

2. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling, wij geven geen losse lessen tenzij het een privéles is!

3. Cursist dient WA verzekerd te zijn

4. Betaling dient contant of per bank te geschieden binnen 2 weken na aanvang van de eerste les. De eerste les geldt als een proefles, en u heeft alleen het recht  na het volgen van deze les eventueel nog van de rest van de cursus af te zien. Daarna is uw deelname definitief!  

5. Bij de eerste les dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen; entingen dienen te gelden volgens de Nederlandse regels. Overleggen van een titerbewijs is tevens mogelijk.

6. Wisseling van cursusdag c.q. – locatie is uitsluitend na overleg mogelijk.

B. Annulering cursus

1. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus! Alleen afmelden van de eerste les is annulering mogelijk. Dit is een proefles. Helaas wordt er geen restitutie van het lesgeld gegeven bij annuleren i.v.m. het vrijwaren van uw plek in de groep en de algemene kosten.

2. Annulering van de cursus kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

3. Bij tussentijds stoppen van de cursus worden betaalde lessen worden niet gerestitueerd en blijft de verplichting tot betaling van uw nota bestaan. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt vervolgen, dit kan uitsluitend in overleg met de hondenschool.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de cursist de mogelijkheid worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

4. Het openstaande tegoed kan in overleg worden omgezet in een privé consult of deelname aan een les van een andere cursus.

5. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie.

6. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.

7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden zullen in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) worden ingepast.

8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

C. Afmelding van lessen

1. In een cursusblok kunt u éénmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.

2. Lessen dienen door de cursist minimaal 24 uur van tevoren uitsluitend per mail, telefoon of What's app te worden afgezegd onder vermelding van uw naam, naam van de hond en lestijd.

3. Niet (tijdig) afgezegde lessen komen te vervallen en kunnen niet worden ingehaald.

4. Lessen gaan altijd door tenzij deze door de hondenschool worden afgezegd. Door ziekte of nascholing kunnen de lessen worden verschoven.

5. Mededelingen over wijzigingen en/of annuleringen worden via de groeps-app gedaan. Hebt u er voor gekozen om niet in een whats app groep te willen, dan wordt u geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch te informeren. U wordt NIET persoonlijk benaderd. Maddies is niet verantwoordelijk voor het feit dat u wellicht tevergeefs naar het les-terrein gaat indien er een wijziging is gemeld!

6. Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald.

7. Indien cursist (zonder opgaaf van reden) 3 achtereenvolgende lessen niet op de cursus is verschenen, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen.

D. Algemene regels met betrekking tot de trainingen

1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond.

2. De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein.

3. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband/jachtlijn of een hondentuig aan een gewone lijn van 1.50 - 1.80 meter (uitrollijnen zijn niet gewenst).

4. De hondenschool behoudt zich het recht om van instructeur te wisselen.

5. Bij de hondenschool mogen kinderen onder de 16 jaar weliswaar deelnemen aan de lessen, mits onder toezicht, begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene. De combinatie kind/hond moet passend zijn, om de veiligheid van een ieder te waarborgen.

6. In verband met de veiligheid dienen kinderen ten allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is het niet toegestaan uit zicht elders op het terrein te spelen.

7. I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op het trainingsterrein; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.

8. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen heeft gehad of is getiterd.

9. Loopse zijn welkom tijdens de trainingen; informeer de instructeur hierover mondeling voor aanvang van de les. Als er blijkt dat er veel overlast is dan wordt dit overlegd.

E. Reglement van orde

1. Cursist dient minimaal vijf minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein aanwezig te zijn.

2. Honden dienen voor aanvang goed te zijn uitgelaten

3. Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het trainingsterrein. Mocht dit wel gebeuren dan dient cursist dit direct op te ruimen en te deponeren in de hiervoor aanwezige vuilnisbak.

4. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.

5. Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond mogen zich niet bemoeien met andermans honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.

6. Zonder toezicht van instructeurs is het niet geoorloofd honden met elkaar te laten spelen.

7. Cursist dient deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden en passend bij de weersomstandigheden.

8. Gelieve niet te roken op het trainingsterrein.

9. Parkeren kunt u uitsluitend in de parkeervakken op de parkeerplaatsen bij het trainingsterrein.

10. Honden die niet deelnemen aan de lessen zijn niet toegestaan op of rond het trainingsterrein.

11. Alle te ontvangen lesmaterialen, hand-outs etc. bevatten copyright en mogen derhalve niet door cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden gekopieerd .

F. Cursist dient elke les bij zich te hebben:

 Materiaal om eventuele ontlasting van de hond op te kunnen ruimen (poepzakjes / evt. toiletrol)

 Voldoende geschikte kleine beloningsbrokjes

 Eventueel water plus eigen drinkbak (i.v.m. besmettingsgevaar)

 Niet piepend, deugdelijk hondenspeeltje (geen tennis-ballen)

 Een heuptas om beloningsbrokjes in te doen is aan te raden.

 Eventueel plaid voor uw hond

Bij Maddies Hondenschool werken uitsluitend gediplomeerde instructeurs die adviezen geven op basis van kennis, ervaring en deskundigheid.  Zij staan in voor het onderhouden van kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan.  

Maddies Hondenschool neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond, daar dit aan meerdere invloeden, ook buiten de trainingen op de hondenschool om, onderhevig is. Middels inschrijving geeft de cursist te kennen de Algemene Voorwaarden van Maddies Hondenschool te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

Einde voorwaarden hondenschool
Voorwaarden UItlaatservice:

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Als u ervoor kiest om uw hond mee te geven aan Maddies dan gaat u akkoord met de voorwaarden.


Definities:

 • Opdrachtnemer: de verzorger van het dienstverlenende bedrijf Maddies.
 • (Huis)dier: het (huis)dier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
 • Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
 •  Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen of uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
 •  Verzorgingsopdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en):  

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond. Als eigenaar blijft u voor de wet altijd zelf aansprakelijk voor uw dier(en)
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse cocktail enting. Ook adviseren wij u om uw hond in te laten enten tegen kennelhoest.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond(en) mogen geen halsband dragen.Dit ivm gevaar om vast te komen zitten.
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”).
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
 • Puppy’s mogen direct met de uitlaat mee. (we zijn in het bezit van een omheind veld)
 • Loopse teven mogen niet mee.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Maddies om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Maddies dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 •                                                                          

 

 Specifieke rechten en plichten opdrachtnemer m.b.t. de uitlaatservice

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Maddies.
 • Maddies laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 • Maddies is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Maddies zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten.
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) een dierenarts ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 • Maddies behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Maddies zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Annuleren geschiedt minimaal 2 uur van tevoren. Tenzij er onmacht in het spel is.
 • Maddies behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 Algemeen:

 •  Op het opdrachtformulier zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 • De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 10 dagen kenbaar te maken bij Maddies.


Rechten en plichten opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken dienst te verlenen.
 • Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 • Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden. Vakanties dient opdrachtnemer minimaal twee weken van te voren mede te delen aan opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden op grond van een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, zoals weersomstandigheden, familieomstandigheden en ziekte.

Rechten en plichten opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het (huis)dier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal doorberekend worden aan opdrachtgever.
 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Over de periode dat het (huis)dier verzorgd of uitgelaten wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de afgesproken prijs verschuldigd.
Inschrijving

 • Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 • Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 • Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend.

Betaling

 • Alle prijzen weergegeven op de website zijn inclusief B.T.W.
 • Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 • Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de data van verzorging of het uitlaten in het bezit te zijn van Maddies.

 • Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.Ziekte van het (huis)dier

 • Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van ziekte van het (huis)dier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever m.b.t. het (huis)dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.


Geschillen en toepasselijk recht

 • In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Datum laatste update: 14-12-2018


Privacy verklaring

Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken, leest u in deze  privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen.

Maddies verwerkt uw persoonsgegevens op basis van grondslag; uitvoering van de overeenkomst. Zie voorwaarden.

Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Om onze dienstverlening te kunnen gebruiken verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geslacht (mijnheer / mevrouw)

– Uw adresgegevens (straat, postcode, woonplaats)

- Uw E-mailadres

- Uw (mobiel of vast) telefoonnummer

-naam en Ras van uw hond

(Uw mobiele nummer wordt uitsluitend gebruikt om uw te appen/bellenp over zaken betreffende de werkzaamheden van Maddies)

Maddies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over activiteiten van/over Maddies

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Afhandelen van vragen en/of klachten.

- Maddies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maddies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit wettelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht de gegevens betreffende facturatie 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maddies verstrekt geen gegevens aan derde partijen behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maddies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe onze provider webklik omgaat met cookies leest u op hun eigen site.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maddies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maddies) tussen zit. Maddies gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Webklik

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maddies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dilianadrenth@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maddies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Maddies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dilianadrenth@hotmail.com

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen via 06-42737798 of mail naar dilianadrenth@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.