De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Als u ervoor kiest om uw hond mee te geven aan Maddies dan gaat u akkoord met de voorwaarden.


Definities:

 • Opdrachtnemer: de verzorger van het dienstverlenende bedrijf Maddies.
 • (Huis)dier: het (huis)dier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
 • Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
 •  Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen of uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
 •  Verzorgingsopdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en):  

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond. Als eigenaar blijft u voor de wet altijd zelf aansprakelijk voor uw dier(en)
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse cocktail enting. Ook adviseren wij u om uw hond in te laten enten tegen kennelhoest.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond(en) mogen geen halsband dragen.Dit ivm gevaar om vast te komen zitten.
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”).
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
 • Puppy’s mogen direct met de uitlaat mee. (we zijn in het bezit van een omheind veld)
 • Loopse teven mogen niet mee.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Maddies om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Maddies dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Annuleren van de uitlaat dient minimaal 2 uur van tevoren te geschieden.
 •                                                                           

 

 Specifieke rechten en plichten opdrachtnemer m.b.t. de uitlaatservice

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Maddies.
 • Maddies laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 • Maddies is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) 
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Maddies zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten.
 • Maddies is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) een dierenarts ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 • Maddies behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Maddies behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Maddies zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Annuleren geschiedt minimaal 2 uur van tevoren. Tenzij er onmacht in het spel is.
 • Maddies behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 Algemeen:

 •  Op het opdrachtformulier zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 • De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 10 dagen kenbaar te maken bij Maddies.

Rechten en plichten opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken dienst te verlenen.
 • Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 • Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden. Vakanties dient opdrachtnemer minimaal twee weken van te voren mede te delen aan opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden op grond van een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, zoals weersomstandigheden, familieomstandigheden en ziekte.

Rechten en plichten opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het (huis)dier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal doorberekend worden aan opdrachtgever.
 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Over de periode dat het (huis)dier verzorgd of uitgelaten wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de afgesproken prijs verschuldigd.

Inschrijving

 • Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 • Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 • Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend.

Betaling

 • Alle prijzen weergegeven op de website zijn inclusief B.T.W.
 • Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 • Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de data van verzorging of het uitlaten in het bezit te zijn van Maddies.
 • Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

Ziekte van het (huis)dier

 • Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van ziekte van het (huis)dier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever m.b.t. het (huis)dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.

Geschillen en toepasselijk recht 

 • In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 
 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Datum laatste update: 21 januri 2016